BBC Croonen Lommel hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BBC Croonen Lommel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als BBC Croonen Lommel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BBC Croonen Lommel
Zinktrekkersplein 7 - 3920 Lommel
secretariaatbbclommel@gmail.com
0472 59 15 05

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door BBC Croonen Lommel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de competities en wedstrijden waaraan BBC Croonen Lommel deelneemt enerzijds en om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BBC Croonen Lommel anderzijds (contractuele grond);
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, gsmnummer (bij minderjarigen vragen we ook de contactgegevens van de ouders op);
 • rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • foto’s: ploegfoto’s en soms ook actiefoto’s en foto’s van activiteiten.

 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende interne personen:

 • bestuursleden van de club die instaan voor de communicatie;
 • trainers/coaches van de club die de ‘sportieve’ communicatie binnen de ploeg coördineren;
 • vrijwilligers/ploegafgevaardigden in het kader van de organisatorische aspecten binnen de ploeg (bv. afspraken i.v.m. verplaatsingen, wasbeurten, …).

 

Verstrekking aan derden

De informatie die wij zelf opvragen, gebruiken en bijhouden wordt niet met derden gedeeld. 

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze clubmedewerkers (bestuursleden, coaching staff en vrijwilligers) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

U dient zich ervan bewust te zijn dat BBC Croonen Lommel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen en de door deze derde partijen gebruikte technologie waar we soms naar doorverwijzen op onze website (vb. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kranten, basketbal.vlaanderen, onze sponsors, structurele partners, andere sportclubs en federaties via interessante links).

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

BBC Croonen Lommel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. BBC Croonen Lommel verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na de laatste aansluiting bij de club, tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven om als sympathisant op de hoogte te blijven van de werking van de club.

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens BBC Croonen Lommel van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring

BBC Croonen Lommel kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30/10/2018.